PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2022

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Însușirea inventarului bunurilorbunurilor care aparțin Comunei Berislăvești 27.01.2022  Primar  Normativ  
2 Aprobarea Raportului de activitate desfășurat de asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I/2021 27.01.2022 Primar Normativ  
Aprobarea rețelei școlare  pentru anul școlar  2022-2023 27.01.2022 Primar Normativ  
4 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2021 27.01.2022 Primar  Normativ  
5 Aprobarea utilizării excedentului bugetar  27.01.2022 Primar Normativ  
6 Modificarea hotărârii  nr. 34/2019 a  Consiliului local al Comunei Berislăvești 27.01.2022 Primar Normativ  
7 Desemnarea a doi consilieri  locali care vor avea calitatea de evaluatori  în cadrul   Comisiei de evalșuare a sceretarului general  27.01.2022 Primar Normativ  
 Aprobarea bugetului local al Comunei Berislăvești pe anul 2022 10.02.2022  Primar  Normativ  
 9  Aprobarea Planului  anual de achiziții publice pe anul 2022  10.02.2022  Primar  Normativ  
10   Aprobarea organigrami și a statului de funcții din cadrul  aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  10.02.2022  Primar  Normativ  
11   Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului și serviciilor din subordinea Consiliului local  10.02.2022  Primar  Normativ  
12   Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Berislăvești  10.02.2022 Primar  Normativ  
 13  Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru situații de Urgență al Comunei Berilăvești  10.02.2022  Primar  Normativ  
 14  Alegerea președintelui de ședință  10.02.2022  Primar  Normativ  
 15   Rectificare buget local  28.02.2022  Primar  Normativ  
 16   Desemnare reprezentant consiliul local în Comisia de interviu la concursul  pt. ocuparea funcției de director la școala  gimnazială  28.02 .2022  Primar  Individual  
 17 Rectificarea bugetului local 24.03.2022 Primar Normativ  
 18  Aprobarea  asocierii uat Berislăvești cu uat sălătrucel pentru proiectul Înființare sistem inteligent de distribuție a  gazelor naturale  în Parteneriatul Sălătrucel(Comuna Sălătrucel și Comuna Berislăvești)  24.03.2022  Primar  Normativ  
 19   Aprobarea cererii de finanțare și a deviului general pt. ob. Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în parteneriatul Sălătrucel (Comuna Sălătrucel și Comuna Berislăvești)  24.03.2022  Primar  Normativ  
20   Actualizare indicatori proiect Achiziție echipamente IT mobile de tip tablete școlare  24.03.2022  Primar  Normativ  
21 Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții Amenajare curte primărie   14.04.2022  Primar  Normativ  
 22

Acordare mandat special reprezentantului  Comunei Berislăvești în AG ADI APA Vâlcea

în vederea expărimării  votutlui cu privire  la modificarea și completarea  ,prin Act adițional a Contractului de delegare  nr. 1/2008

 26.04.2022  Primar  Normativ  
23   Acordare mandat special reprezentantului Comunei Berislăvești în vederea exprimării votului în AG ADI APA Vâlcea  26.04.2022  Primar  Normativ  
24  Însușirea Raportului informării și consultării publicului în etapa elaborării pentru actualizarea PUG și aprobarea extinderii suprafeței de extravilan a Comunei Berislăvești.  26.04.2022  Primar  Normativ  
25   Trecere  din  domeniul public al Comunei  Berislăvești  în domeniul privat al Comunei Berislăvești     26.04.2022  Primar  Normativ  
26   Dezmembrare imobil în domeniul  privat al Comunei Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
27  Stabilirea Zilei comunei Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
28  Aprobarea completării cap. VII-Alte taxe locale   al Hotărârii nr.  90/2021 a Consiliului local al Comunei Berislăvești privind   nivelul impozitelor ,taxelor  și al altor sume cuvenite   bugetului local pe anul 2022  26.04.2022  Primar Normativ   
29   Acceptarea  ofertei de donație  având ca obiectiv investiția  Execuție  extindere rețea de apă potabilă pe starda Năsturești, în satul Berislăvești,   26.04.2022  Primar  Normativ  
 30  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea  unor măsuri  pentru păstrarea   ordinii și curățeniei în Comuna Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
 31 Acord de principiu pentru  reabilitare termică Școala Gimnazială ,Comuna Berislăvești și  Căminul Cultural scăueni   26.04.2022  Primar  Normativ  
 32 Rectificarea  bugetului local și actualizarea listelor de investiți  pe surse de finanțare pentru anul 2022   26.-4.2022  Primar  Normativ  
 33  Aprobarea indexării impozitelor și taxelor  locale  pentru  anul 2023 cu rata inflației   26.04.2022  Primar  Normativ  
 34  Rectificare buget local  24.05.2022  Primar  Normativ  
35   Aprobare sumă omegiere  cupluri și elevi  cu rezultate deosebite la învățătură  24.05.2022  Primar  Normativ  
36   Alegere președinte de ședință  24.05.2022  Primar  Normativ  
37 Aprobare cotizație Comuna Berislăvești către ADI Apa Vâlcea, pentru anul 2022   24.06.2022  Primar  Normativ  
38 Aprobarea asocierii  UAT Berislăvești cu UAT Județul Vâlcea pentru realizarea lucrărilor de racordare a drumurilor laterale  la DJ 703 G  pe raza Comunei Berislăvești 24.06.2022 Primar Normativ  
39   Aprobarea Planului anual  de evoluție a tarifelor  serviciilor de apă și de canalizare  24.06.2022  Primar  Normativ  
40   Rectificare buget local și actualizare liste de investiții pe surse de finanțare  24.06.2022  Primar  Normativ  
41 Aprobarea  achiziției serviciilor de închiriere  a unor utilaje cu operator și a serviciilor de transport a utilajelor pentru amenajarea drumului sătesc din pct. Bălășești 24.06.2022 Primar Normativ  
42 Conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Berislăvești  Înaltpreasfințitului Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului 24.06.2022 Primar Individual  
 43  Aprobarea achiziționării și montării marcajelor rutiere , indicatoare și oglinzi convexe pe drumurile  din Comuna Berislăvești.  24.06.2022  Primar  Normativ  
 44  Aprobare Raport cu activitatea  desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II/2022  29.07.2022  Primar  Normativ  
  45  Aprobarea contului de încheiere a exercițiukui bugetar la 30.06.2022   29.07.2022  Primar  Normativ  
 46  Aprobare dezvoltare și implementare sistem inteligent integrat implementare portal servicii către cetățeni  29.07.2022  Primar Normativ   
 47 Aprobare marcare material lemnos   29.07.2022  Primar  Normativ  
 48  Aprobare studiu fezabilitate , a devizului  general și a indicatorilor tehnico-economici ai ob. Modenirzare drumuri  de interes loca-Anghel Saligny  29.07.2022  Primar Normativ   
49 Asigurare cofinanțare de la bugetul local  pt. cheltuielile  neeligibile la ob :Modernizare drumuri de interes local-Anghel Saligny. 29.07.2022 Primar Normativ  
50   Rectificare buget local  23.08.2022  Primar  Normativ  
 51  Desemnare reprezentant Consiliul local  Berislăvești în Consiliul de Adminuistrație al Școlii Gimnaziale Berislăvești  23.08.2022  Primar  Normativ  
52   Aprobare studiu de fezabilitate,  indicatori tehnico-economici și deviz actualizat, precum  și cofinanțarea pt. modernizare drumuri pe   Anghel Saligny  23.08.2022  Primar  Normativ  
53 Atestare domeniul public 23.08.2022 Primar Normativ  
54 Stabilirea cantității de material lemnos și prețului de vânzare pe mc. 23.08.2022 Primar Normativ  
55 Aprobare sumă reevaluare  active fixe pe anul 2022 23.08.2022 Primar Normativ  
 56  Alegere președinte de ședință  23.08.2022  Primar  Normativ  
 57  Completarea  Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2022  02.09.2022  Primar  Normativ  
58 Achiziționarea Serviciului de  asigurare masă caldă pt. preșcoalrii înscriși la Grădinița cu Program prelungit  02.09.2022 Primar Normativ  
59  Suplimantare marcare material lemnos pe pășunile comunale  02.09.2022 Primar Normativ  
60   Rectificare buget local  30.09.2022  Primar Normativ  
61   Aprobare modificare HCL nr. 49/2017 privind Nomenclatura stradală  30.09.2022  Primar  Normativ  
62  Atestare domeniul public   30.09.2022 Primar   Normativ  
63   Constituire drept de superficie   în favoarea județului Vâlcea pentru suprafața de 2500 mp  în pct Vărzărie , sat Berislăvești  18 .10.2022  Primar  Normativ  
 64  Exprimare acord de principiu  pentru extinderea rețelei de alimentare cu pă  pe strada Căprucești, sat Berislăvești.  18.10.2022  Primar  Normativ  
65   Aderarea Comunei Berislăvești la Serviciul  de audit public  intern din cadrul   Filialei Județene Vâlcea ACoR  31.1.0.2022  Primar  Normativ  
66  Însușirea acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea  31.10.2022  Primar  Normativ  
67  Aprobarea contribuției  Comunei Berislăvești pt. susținerea și funcționarea  Serviciului de audit public intern Filiala Județeană Vâlcea  31.10.2022  Primar  Normativ  
68  Rectificarea bugetului local  31.10.2022  Primar  Normativ  
69  Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30.09.2022  31.10.2022  Primar  Normativ  
70  Aprobarea aprovizionării cu  material antiderapant pentru sezonul rece  2022-2023  31.10.2022  Primar  Normativ  
 71  Aprobarea cuantumului și a numărului  de burse școlare pentru anul școlar 2022-2023  31.10.2022  Primar  Normativ  
 72   Aprobarea  închirierii imobil- spațiu  în pct. Magazin Stoenești  31.10.2022  Primar  Normativ  
 73  Înființare centre de colectare prin aport voluntar  17.11.2022  Primar  Normativ  
 74    Aprobarea sumei pentru organizarea Pomului de Crăciun  29.11.2022  Primar  Normativ  
 75  Rectificarea bugetului local al Comunei Berislăvești  29.11.2022  Primar  Normativ  
76   Aprobarea proiectului rețelei școlare pentru anul 2023-2024 în Comuna Berislăvești  29.11.2022  Primar  Normativ  
 77  Aprobarea  taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023  29.11.2022  Primar  Normativ  
78 Alegerea   președinte de ședință decembrie 2022,ianuarie 2023 și februarie 2023 29.11.2022 Primar Normativ  
 79  Stabilirea cuantumului  ajutorului  de urgență pe anul 2023  22.12.2022  Primar  Normativ  
 80  Aprobare plan de  acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023  22.12.2022  Primar  Normativ  
81   Rectificare buget local  22.12.2022  Primar  Normativ  
82   Mandatare reprezentant uat Berislăvești în ADI Apa Vâlcea  22.12.2022  Primar  Normativ  
83  Modificare hotărârea nr. 49/2017 a Consiliului local Berislăvești, privind Nomenclatura Stradală  22.12.22022  Primar  Normativ  
84 Aprobare Regulament propriu cu privire la măsurile metodologice , organizatorice, termene și circulația proiectelor de hotărâri 22.12.2022 Primar Normativ  
85  Modificare Stat de funcții din cadrul  aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.12.2022  Primar  Normativ  
86   Aprobare prelungire perioadă de delegare a serviciului public de  salubrizare și aprobare tarife colectare deșeuri  22.1.22022  Primar  Normativ  
87  Transmiterea spre folosință SC Apavil SA a unor bunuri, precum și modificarea și completarea Listei  bunurilor din  domeniul public al Copmunei  transmise  operatorului regional prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/2008   22.12.2022  Primar  Normativ  
 88 Implementare proiect Sistem de supraveghere video stradală în Comuna Berislăvești, județul Vâlcea   22.1.2.2022  Primar  Normativ  

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis