PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2023

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2022  al Secțiunii de Dezvoltare  din excedentul bugetului local  06.01.2023  Primar  Normativ  
 2  Însușirea  inventarului bunurilor care aparțin  Comunei Berislăvești  30.01.2023  Primar  Normativ  
 3  Aprobarea Raportului cu activitatea asistenților personali  pe sem II/2022  30.01.2023  Primar  Normativ  
 4  Aprobarea rețelei școlare  pentru anul 2023-2024 în Comuna Berislăvești  30.01.2023  Primar  Normativ  
5  Aprobarea  contului de  încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2022  30.01.2023  Primar  Normativ  
6  Utilizarea  excedentului bugetului local  înregistrat la 31.12.2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
 7  Aprobarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol al Comunei Berslăvești pe semestrul II/2022 și  stabilire măsuri pt. eficentizare  activitate pe anul 2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
 Desemnare 2 consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluatori în comisia de  evaluare a performanțelor  profesionale  ale secregarului general al Comunei Berislăvești 30.01.2023   Primar  Normativ  
 Aprobarea acordului de parteneriat privind  executarea lucrărilor de aliomentare cu apă/ canalizare / gaze naturale pe traseul  drumurilor județene modernizate   în perioada  de garanție  30.01.2023  Primar  Normativ  
 10   Aprobarea bugetului local al comunei Berislăvești pe anul 2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
 11  Aprobarea planului anual de achiziții publice pe anul 2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
12   Aprobarea sumei  necesare pentru  prepararea masei calde pentru preșcoalrii înscriși la Grădinița cu Program Prelungit   30.01.2023  Primar  Normativ  
13   Aprobarea protocolului de colaborare între  M.M.S.S. și Comuna Berislăvești  30.01.2023  Primar  Normativ  
 14  Aprobarea organigramei și a statului  de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  28.02.2023  Primar  Normativ  
15   Aprobareaq salariilor de bază pentru fucnționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al primaruluyi Comunei Berislăvești  28.02.2023  Primar  Normativ  
16   Aprobarea închirierii pășunilor comunale  28.02.2023   Primar  Normativ  
 17 Achiziționarea serviciului de consultanță juridică   28.02.2023  Primar  Normativ  
18   Acceptarea  ofertei de donație  pentru Extinderea  rețelei de alimentare cu apă, str. Nebuni, sat Rădăcinești  28.02.2023  Primar  Normativ  
 19  Alegere președinte e ședință  28.02.2023  Primar  Normativ  
 20  Aprobarea ob. de investiții Dotare cu mobilier, materiale  didactice și echipamente digitale  Școala Gimnazială, Comuna Berislăvești  13.03.2023  Primar  Normativ  
21   Apărobarea asocierii cu UAT -județul Vâlcea în vederea depunerii cererii de finanțare, implementăii și monitorizării proiectului Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri  de  dezvoltare  a competențelor digitale  13.03.2023  Primar   Normativ  
 22  Rectificarea bugetului local  13.03.2023  Primar  Normativ  
 23   Modificarea  organigramei și Statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  31.03.2023  Primar  Normativ  
24   Actualizarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor din zona de competență a CLSU Berislăvești  31.03.2023  Primar  Normativ  
25   Aprobare vânzare prinlicitație publică a terenului în suprafață de 1670 mp teren  în pct Moara Săracă  31.03.2023  Primar  Normativ  
 26 Aprobare vânzare prin licitație publică a terenului în suprafață de 1090 mp  teren în pct. Scăueni   31.03.2023  Primar  Normativ  
 27  Transmiterea spre folosință  operatorului regional APAVIL SA a unor bunuri: Str. Căprucești și Str. Nebuni  31.03.2023  Primar  Normativ  
 28  Completarea Hotărârii nr. 82/2022 a Consiliuluimlocal al Comunei Berislăvești privind implementarea proiectului Sistem de supraveghere stradală în Comuna Berislăvești  18.04.2023  Primar  Normativ  
29   Aprobarea Contului  de execuție al bugetului local la 31.03.2023  25.04.2023  Primar  Normativ  
30   Indexarea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2024 , cu rata inflației de 13,8 %  25.04.2023  Primar  Normativ  
31  Modificarea  Hotărârii  nr. 49/2017 a Consiliului local a Comunei Berislăvești, privind Nomenclatura Stradală a Comunei Berislăvești  25.04.2023  Primar  Normativ  
32   Completarea Hotărârii nr. 25/2023 a Consiliului local al Comunei Beislăvești  25.04.2023  Primar  Normativ  
33 Completarea Hotărârii nr. 26/2023 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 25.04.2023  Primar Normativ  
 34  Stabilirea datei și aprobarea  organizării ev. Ziua Comunei Berislăvești  25.04.2023  Primar  Normativ  
35   Aprobarea participării Comunei Berislăvești la Parteneriatul LEADER cu denumirea CASTRA TRAIANA pentru implmentarea Strategiei de Dezvoltare Locală cu  finan'are prin  Planul Național Strategic 2023-2027  25.04.2023  Primar  Normativ  
36 Stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personal contractual începând cu data de 25.04.2023  25.04. 2023  Primar  Normativ  
 37  Aprobare actualizare valoare  lucrări obiectiv de investiții Modernizare drumuri comunale și de interes local  23.05.2023  Primar  Normativ  
 38  Asociere u.a.t. Comuna Berislăvești cu u.a.t. Județul  Vâlcea  pt. obiectivul de investiții Microbuze electrice pentru elevi  23.05.2023  Primar  Normativ  
 39  Aprobarea vânzării  suprafeței de 440 mp teren în pct. Richeru, sat Stoenești  23.05.2023  Primar  Normativ  
 40   Rectificare buget local  23.03.2023  Primar  Normativ  
 41  Acord de principiu  în vederea inițierii  procedurii de concesionare  a suprafeței de 10 ha teren  pășune  pentru  dezvolatarea  unui  parc  fotovoltaic  23.05.2023  Primar  Normativ  
42 Alegere președinte de ședință 23.05.2023 Primar Normativ  
43 Rectificare buget local 31.05.2023 Primar Normativ  
 44  Aprobare  achiziționare  serviciul de consultanță , asistență și reprezentare juridică 13.06.2023  Primar  Normativ  
45   Rectificare buget local 29.06.2023  Primar  Normativ  
46  Modificarea Hotărârii nr.73/2017 a Consiliului Local al Comunei Berislăvești și a Anexelor nr. 1 și nr. 2 29.06.2023  Primar  Normativ  
 47  Aprobarea investiției Amenajare rigole de scurgere  a apelor și executare podețe de acces la proprietăți, aferente Dc 16,sat Berislăvești  29.06.2023  Primar  Normativ  
48   Acordare  mandat  special reprezentantului Comunei Berislăvești în  Adunarea generală a ADI APA VÂLCEA  29.06.2023  Primar  Normativ  
49  Aprobarea documentației cadastrale de actualizare date, modificare suprafață și geometrie imobil înscris  în CF 36122 Berislăvești   05.07.2023  Primar  Normativ  
50   Modificarea  Hotărârii nr. 49/2017 a Consiliului local al Comunei Berislăvești prin care a fost aprobată Nomenclatura Stradală  28.07.2023  Primar  Normativ  
51 Aprobarea  raportului cu activitatea asistenților  personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I/2023 28.07.2023 Primar Normativ  
52 Aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Primăriei Comunei Berislăvești și măsuri pentru eficientiarea activității 28.07.2023 Primar Normativ  
53 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30.06.2023 28.07.2023 Primar Normativ  
 54   Rectificarea bugetului  local și actualizare liste de investiții 28.07.2023  Primar Normativ  
55 Aprobarea punerii în valoare material lemnos de pe pășunile comunale 28.07.2023 Primar Normativ  
56 Extinderea rețelei de  iluminat public în satul Brădișor  și montarea  de lămpi  unde este cazul 28.07.2023 Primar Nomativ  
57 Înregistrarea u.a.t.Comuna Berislăvești în   Sistemul Național  Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor și înrolarea  în sistemul Ghișeul.ro 28.07.2023 Primar Normativ  
58  Completarea Hotărârii nr. 11/2023 a Consiliuluim local al Comunei Berislăești cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor  publice   al Comunei Berislăvești pe anul 2023 28.07.2023 Primar Normativ  
59 Aprobarea  investiției Construire  și dotare slă de educație fizică școlară  în satul Scăueni 28.07.2023 Primar Normativ  
60 Aprobarea investiției Creșterea  eficienței  energetice a clădirii școala cu clasele I-VIII Berislăvești 10.08. 2023 Primar Normativ  
 61  Desemnarea  reprezentantului Consiliului local al Comunei Berislăvești în Consiliul de Administrație  al Școlii Gimnaziale , Comuna Berislăvești  31.08.2023  Primar  Normativ  
62   Aprobarea cantității  de material lemnos  ce  va  fi pus în valoare de pe pășunile  comun ale și stabilirrea  prețului    de valorificare către populație  31.08.2023  Primar   Normativ  
63 Alegere președinte de ședință 31.08.2023  Primar   Normativ  
 64  Aprobare prelungire  termen  de execuție al lucrărilopr  pt. ob. de investiție  Modernizare drumuri comunale și de interes local  în Comuna Berislăvești și semnare act adițional la contractul  de execuție lucrări 31.08.2023  Primar  Normativ  
65 Aprbarea sumei de  5.000 lei pentru organizarea  turneului  de fotbal între echipele satelor Comunei Berislăvești 31.08.2023 Primar Normativ  
66 Rectificarea  bugetului local al Comunei Berislăvești 31.08.2023 Primar Normativ  
 67  Actualizarea  structurii  de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriale și autorizării executării lucrărilor construire/desființare  27.09.2023  Primar  Normativ  
68 Actualizarea echipei  mobile  care asigură intervenția de urgență  în caz de violență domestică 27.09.2023 Primar Normativ  
69 Acordare  mandat special reprezentantului Comunei Berislăvești în  adunarea generală  ADI APA Vâlcea  27.09.2023 Primar Normativ  
70 Rectificarea buetului local 27.09.2023 Primar Normativ  
71 Aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pt. obiectivul de investiții Înfiinațre rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 27.09.2023 Primar Normativ  
72 Acordare sprijin financiar în sumă de 100.000 lei către Parohia Rădăcinești din satul Rădăcinești pentru refacerea prăznicarului bisericesc 27.09.2023 Primar Normativ  
73 Exprimare acord de principiu în vederea  inițierii procedurii de concesionare a suprafeței de 302 mp teren pct Lot școlar Stoenești 27.09.2023 Primar Normativ  
74   Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la 30.09.2023  27.10.2023  Primar  Normativ  
75  Rectificarea  bugetului local și actualizarea  listelor de investiții  pe surse de finanțare pentru anul 2023  27.10.2023  Primar  Normativ  
76 Concesionarea prin licitație  privată a terenului în suprafață de 302 mp situat în comuna Berislăvești, pct Lot Școlar Școală Stoenești 27.10.2023 Primar Normativ  
77 Aprobarea  obiectivului  de investiții Refularea apelor uzate din Comuna Berislăvești în Comuna Sălătrucel 27.10.2023 Primar Normativ  
78 Completarea Hotărârii nr.  11/2023 a Coniliului local al Comunei Berislăvești cu privire la Planul anual al achiziții  publice  27.10.2023 Primar Normativ  
79 Achiziționarea cantității  de 350 tone material antiderapant   și 40  de tone antiderapant 27.10.2023 Primar Normativ  
80 Aprobarea  subvenționării microcipării și înregsitrării în RECS a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor  acestora pe raza comunei Berislăvești        
           
           
           

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis