PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 al secțiunii de dezvoltare din excedentul  bugetului local  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 2  Implementarea  proiectului achiziție de echipament  IT mobile, de tip tablată pentru uz școlar și alte  echipamente /dispozitive pentru desfășurarea activităților didactice  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 3  Aprobarea prelungirii duratei de execuție  și a scrisorii  de garanție aferente proiectului Modernizare infrastructură  rutieră în Comuna Berislăvești,  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 4  Însușirea inventarului cu bunurile care  aparțin Comunei Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 5  Aprobarea rețelei  școlare pt anul școalr 2021-2022 în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 6  Aprobarea prelungirii  duratei de execuție a contractului și  a scrisorii de garanție în cadrulmProiectului Înființare  grădiniță cu program  prelungit în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 7  Actualizare indicatori ai  proiectului ce face  obiectul cererii de finanțare Achiziție echipamente IT mobile și alte dispozitive electronice  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 8  Aprobarea prelungirii contractului de acoperirea costurilor nete pentru colectare și transport, stocarea și sortarea deșeurilor  de ambalaje  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 9  Aprobarea asocierii UAT Comuna Berislăvști cu UAT Comuna Sălătrucel pentru implementarea  proiectului Înfiinațre sistem inteligent de distribuire a gazelor naturale  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 10 Alegere președinte de ședință   29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 11  Utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 12  Aprobarea  procedurii pentru declararea stării de insolvabilitate a debitorilor  persoane fizice /persoane juridice, conform art. 265 din legea nr. 207/2015 26.02.2021   Primar  Normativ Descarcă
 13  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor pentru prestarea  activității/muncii neremunerate în folosul comunității  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 14  Desemnarea a doi consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluator în cadrul comisiei  de evaluare a performanțelor Secretarului General al U.A.T. Comuna Berislăvești  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 15  Aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar  la 31 decembrie 2020  26.02.2021  Primar  Normativ

Descarcă

 16 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru Situații de Urgență 26.02.2021 Primar  Normativ  
 17 Modificarea și completarea  Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 26.02.2021 Primar Normativ  
 18  Aprobarea acordului de colaborare pentru acoperirea  costului pentru colectarea și transportul, stocarea  și sortarea deșeurilor menajere între UAT Comuna Berislăvești, SC MUSTAȚĂ Construct SRL și ECOSMART UNION  SA  26.02.2021  Primar  Normativ  
19 Modificarea  Hotărârii  nr. 68/2019 a Consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la însușirea acordului de colaborarea privind organizarea și exercitarea activității de  audit  public intern 26.02.2021 Primar Normativ  
20 Alegere președinte de ședință 31.03.2021 Primar Normativ  
21 Aprobarea numărului și cuantumului pentru bursele școlare 31.03.2021 Primar Normativ  
22 Încetarea de drept înainte  de expirarea  duratei  normale a mandatului de consilier local 31.03.2021 Primar Individual  
23 Modificarea  Hotărârii nr.  17/2021 a consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la consumul de carburanți 31.03.2021  Primar  Normativ  
 24  Dezmembrare teren proprietatea Comunei Berislăvești 31.03.2021  Primar  Normativ  
 25  Aprobare  prelungire  durată de execuție a contractului de finanțare încheiat  cu AFIR și aprobare  prelungire Scrisoare de garanție  pentru proiectul Modernizare  instfrastructură rutieră  07.04.2021  Primar  Normativ  
 26  Aprobare  buget local  al Comunei Berislăveștin pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 27  Aprobare plan anual de achiziții publice pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 28  Stabilirea cuantumului indemnizației lunare  pentru consilierii locali  22.04.2021  Primar  Normativ  
 29  Aprobarea  organigramei și a ststului de funcții  al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.04.2021  Primar  Normativ  
 30  Aprobare salarii de bază pentru funcțioarii  publici și personalul contractual  22.04. 2021  Primar  Normativ  
 31  Completare hotărâre  nr. 16/2020 a Consiliului local al comunei Berislăvești cu privire la texele și impozitele locale  22.04.2021   Primar  Normativ  
 32  Indexarea impozitelor  și taxelor  locale pentru anul 2022 cu rata inflației  de 2,6%  22.04.2021  Primar  Normativ   
 33  Actualizarea  componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ  22.04.2021  Primar  Normativ  
34 Aprobarea  achiziționării  Serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică 22.04.2021 Primar Normativ  
35 Rectificare buget local 28.05.2021 Primar Normativ  
36 Aprobarea contului de execuție al bugetului local  la 31.03.2021 28.05.2021 Primar Normativ  
37 Aprobare prelungire Contract încheiat cu AFIR pentru Grădinița cu program prelungit 28.05.2021 Primar Normativ  
38  Modificarea organigramei și nr. de personal și R.O.F. al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență  28.05.2021 Primar Normativ  
39 Aprobare Strategie de  dezvoltare a Comunei Berislăvești 2021-2027 28.05.2021 Primar Normativ  
40 Aprobare notă conceptuală și temă proiectare pt. obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local în Comuna Berislăvești 28.05.2021 Primar Normativ  
41 Alegere președinte de ședință 28.05.2021 Primar Normativ  
42 Închiriere Cămin Cultural Scăueni și Foișor pct Vărzărie 28.05.2021 Primar Normativ  
43 Exprimare acord de principiu referitor la vânzarea a două imobile 28.05.2021 Primar Normativ  
44 Aprobare  norme  procedurale privind   vânzarea prin licitație  publică a  bunurilor  imobile  din  domeniul privat al Comunei Berislăvești 29.06.2021 Primar Normativ  
45 Aprobare vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8978 mp teren extravilan 29.06.2021 Primar Normativ  
46 Apriobarea vânzării  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5282 mp , teren extravialn 29.06.2021 Primar Normativ  
47 Scoaterea din evidența fiscală  a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență la 31.12.2018 29.06. 2021 Primar Normativ  
48 Mandatare  reprezentant Comuna Berislăvești în AG ADI APA VÂLCEA 29.06.2021 Primar Normativ  
49 Aprobare achiziție execuție lucrări de împrejmuire teren  și amenajare loc de joacă 29.06.2021 Primar Normativ  
50 Vânzare prin licitație publică a  unui teren în  suprafață de 5.282 mp teren 29.06.2021 Primar Normativ  
51 Vânzare suprafață de teren 8978mp   teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
52 Vânzare suprafață de teren 5282 mp teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
 53  Aprobare raport activitate  asistenți personali pe semestrul I/2021 30.07.2021  Primar Normativ  
 54 Aprobare contului de  încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021  30.07.2021  Primar  Normativ  
 55  Rectificare buget local  30.07.2021  Primar  Normativ  
 56  Solicitare publică a Primarului  comunei Berislăvești, pentru acordarea unui  ajutor financiar în sumă de  1.200.000 lei 30.07.2021   Primar  Normativ  
 57  Desființare punte pietonală pct Valea Mamului  30.07.2021  Primar  Normativ  
 58  Desemnare reprezentant ADI APA VALCEA  30.07.2021  Primar  Normativ  
 59  Desemnare consilieri locali în  Comisia de evaluare  oferte și Comisia de contestații  30.07.2021  Primar  Normativ  
 60  Alegere președinte de ședință  30.09.2021  Primar  Normativ  
 61  Desemnare reprezentant Consiliul local  în Consiliul de administrare al Școlii Gimnaziale berislăvești  30.09.2021  Primar  Normativ  
62 Aprobarea sumei necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate la ob. de investiții Înființare rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 30.09.2021 Primar Normativ  
63 Rectificare buget local 30.09.2021 Primar Normativ  
64 Aprobarea vânzării prin licitație publică   cu strigare a unui teren în suprafață de  8978 mp teren în pct Vărzărie  30.09.2021 Primar Normativ  
65 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață d  5.282 mp teren pct Vărzărie 30.09.2021 Primar Normativ  
66 Aprobare cuantum burse școlare pentru anul școlar 2021-2022 pt. elevii din învățământul gimnazial 30.09.2021 Primar Normativ  
67 Aprobare cerere de  finanțare și a devizului general  pt. obiectivul de investiții Modernizare  druuri comunale și d interes local în Comuna Berislăvești, prin   PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
68 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului  general pt. ob. de investiții  Înființare  rețea  canalizare menajeră prin PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
69 Asigurare  cofinanțare de la bugetul  local pt. cheltuielile care nu sunt  eligibile prin PNI Înființare  rețea canalizare menajeră 14.10.2021 Primar Normativ  
70 Rectificare buget local 14.10.2021 Primar Normativ  
71 Împuternicire primar pentru  a depune cerere de acordare eșalonare  28.10.2021 Primar Normativ  
72 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la data de 30.09.2021 28.10.2021 Primar Normativ  
73 Desemnarea reprezentantului consiliului local  în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de director al școlii  28.10.2021 Primar Normativ  
74 Aprobarea încetării contractului de concesiune  Lăutaru Nicolae Mircea 28.10.2021 Primar Individual  
75 Aprobarea încetării Contractului de concesiune cu Ivan Ionuț Bogdan 28.10.2021 Primar Individual  
76 Aprobare acceptare ofertă de donație având ca obiect investiția Execuție  extindere rețea alimentare cu apă 28.10.2021 Primar Normativ  
77 Rectificare buget local 11.02.2021 Primar Normativ  
 78  Aprovizionare  cu material antiderapat  pt sezonul rece  11.02.2021  Primar  Normativ  
79 Aprobarea sumei de 300.000 lei pentru proiectare și construire teren sport 11.02.2021 Primar Normativ  
80 Aprobare dezmembrare și alipire imobile 11.02.2021 Primar Normativ  
81 Aprobarea sumei de 55.000 lei +tva pt. achiziționare servicii pt. întcomire DALI și audit energetic a infrastructurii de iluminat public. 11.02.2021 Primar Normativ  
82 Aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 26.11.2021 Primar Normativ  
83 Aprobarea completării  hotărârii nr. 49/2021 privind Nomenclatura Stadală 26.11.2021 Primar Normativ  
84 Aprobarea sumei pentrunoganizarea Pomului de Crăciun 26.11.2021 Primar Normativ  
85 Rectificare buget local 26.11.2021 Primar Normativ  
86 Trecere imobil din domeniul privat al uat în domeniul public al uat 26.11.2021 Primar Normativ  
87 Instrumentare proiect  lucrări consolidare  torent Valea Calului 26.11.2021  Primar  Normativ  
 88  Alegere președinte de ședință  26.11.2021  Primar  Normativ  
 89  Participarea la Programul  privind  creșterea eficienții energetice  a infrastructurii de iluminat  public, aprobare DALI și indicatori tehnico economici  10.12.2021  Primar  Normativ  
           

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis